ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ

 

เทคนิคเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้า / Security Tips

 

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ  Verified by Visa

 

เนื่องจากบริการ Verified by Visa เป็นบริการที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย Internet ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายสาธารณะมีผู้คนเข้าใช้งานได้หลากหลายและตลอดเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีใน Internet ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความจริงดังกล่าว ดังนั้นในด้านหนึ่งธนาคารได้จัดให้มีเทคโนโลยี และมาตรการต่างๆ ในการติดตาม และป้องกัน การลักลอบเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งธนาคารจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าของธนาคารด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารขอแนะนำแนวทางการใช้งานระบบ Verified by Visa เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้บริการ Verified by Visa ทุกท่าน ดังนี้

 

   1. หลีกเลี่ยงการใช้ Password ของบริการ Verified by Visa ร่วมกับบริการอื่นๆ ที่ให้บริการผ่าน Internet เช่น บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน Internet, บริการ Free E-mail และบริการอื่นๆ ที่ต้องสมัครและให้กำหนด Password ที่ผ่าน Internet เป็นต้น

   2. ไม่เปิดเผย Username และ Password ให้บุคคลอื่นทราบ

   3. หลีกเลี่ยงการใช้ระบบช่วยจำ Username และ Password ใน Web Browser เช่น Internet Explorer เป็นต้น

   4. เปลี่ยน Password ทันทีหลังจากเข้าใช้บริการครั้งแรกและควรเปลี่ยน Password เป็นระยะๆ เช่นเปลี่ยน Password ทุกๆ 3 เดือน

   5. หลังใช้บริการ Verified by Visa ควร Log off ออกจากระบบทุกครั้ง

   6. Clear Cache ของ Browser ทุกครั้ง หลังใช้บริการ Verified by Visa

   7. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตให้กับ Web Site ที่ไม่น่าเชื่อถือ

   8. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรืออุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

   9. ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจาก Virus และโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือ

   10. Disable "File and Printer Sharing" ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

   11. ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินและยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการธุรกรรมผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

   12. แจ้งธนาคารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัย, E-mail Address เป็นต้น

   13. แจ้งธนาคารทันทีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาการใช้งาน

   14. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมจาก Web Site ของธนาคาร

 

 

Suggestions for Verified by Visa users

As Verified by Visa system has direct interfaces to public networks with numerous concurrent users, with this respect, KBank relentlessly upgrades and develops its security system along with regulations and procedures against any electronic crime or fraud. Nevertheless, KBank also needs assistances from all KBank valued customers to successfully deliver such high-secured Verified by Visa Service by following all these suggestions:

 

   1. Avoid using the same Password used for Verified by Visa on other online services, for instance, on merchant or free e-mail websites.

   2. Do not disclose Username and Password to anybody.

   3. Disable Auto Complete for Username and Password mode on your web browser like Internet Explorer etc.

   4. Change your initial Password as soon as you first log into the system, and Password should be changed every 3 months for your own security.

   5. Log off every time you finish using Verified by Visa Service.

   6. Clear cache in your web browser every time after you finished using Verified by Visa Service.

   7. Avoid disclosing your personal information, financial information such as credit card information to non-credential or non-reliable web sites.

   8. Avoid using public or unreliable computer in making financial transaction.

   9. Protect your PC from computer virus or unrespectable program.

   10. Disable 'File and Printer Sharing' on your computer.

   11. Regularly check your statement for unrecognized transaction.

   12. Inform KBank whenever you have changed your personal information such as contact address, email address.

   13. Contact KBaml whenever you run to a problem of using Verified by Visa Service.

   14. Follow any additional suggestion from KBANK's website.