เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ Verified by Visa

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Verified by Visa ("Verified by Visa") โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการอย่างระมัดระวังก่อนใช้บริการ Verified by Visa  ซึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า "ผู้ออกบัตร" หมายถึงสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้แก่ท่าน ส่วนคำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายถึงผู้ออกบัตรและ/หรือตัวแทนของผู้ออกบัตร ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลบัตรและให้บริการเก็บพื้นที่บนเว็บไซต์ ส่วนคำว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน" หมายถึงผู้ใช้บริการ Verified by Visa

 

"เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและใช้ร่วมกับข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร ซึ่งใช้บังคับระหว่าง "ผู้ออกบัตร" กับท่าน ("ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร") ดังนั้น นอกเหนือจาก "เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ" นี้แล้ว การทำรายการธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบัตรโดยใช้บริการ MasterCard SecureCode ยังคงอยู่ภายใต้ "ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร" ด้วย

 

1. การยอมรับเงื่อนไข

ก.       การให้บริการ MasterCard SecureCode เป็นการให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ") และ "ข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตร" ซึ่งกำกับควบคุมการทำธุรกรรมของท่านผ่านบัตรโดยใช้บริการ MasterCard SecureCode ทั้งนี้ "เงื่อนไขการให้บริการ" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การใช้บริการ MasterCard SecureCode ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการนี้ นอกจากนี้ ในการใช้บริการ MasterCard SecureCode ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบของ Verified by Visa ที่จะโพสต์ให้ทราบบนเว็บไซต์เดียวกันเป็นระยะ

ข.       ท่านยอมรับว่าการสร้างรหัสผ่านบัญชี MasterCard SecureCode และ/หรือการใช้บริการ Verified by Visa ถือเป็นการยอมรับใน "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ และการใช้ MasterCard SecureCode ต่อไปภายหลังจากที่มีการทบทวน และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม "เงื่อนไขการให้บริการ" ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการทบทวนและแก้ไขแล้วทุกประการนั้น

ค.       เว้นเสียแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกำหนดไว้ไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขใน MasterCard SecureCode แล้วนั้นให้ถือว่าอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ด้วยทั้งสิ้นทุกประการ

ง.       ผู้ออกบัตรสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงหรือยกเลิก MasterCard SecureCode (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไป ได้ตลอดเวลาโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ MasterCard SecureCode

MasterCard SecureCode เป็นบริการที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้แก่การทำรายการธุรกรรมของท่านแบบออนไลน์หรือแบบอื่นภายใต้บริการ MasterCard SecureCode โดยสามารถลดโอกาสทุจริตในการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนใช้บริการ MasterCard SecureCode ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเชื่อมต่อเพื่อทำรายการแบบออนไลน์หรือแบบอื่นภายใต้บริการของ Verified by Visa ในอนาคต  ทั้งนี้ MasterCard SecureCode ยังเป็นบริการที่ใช้สำหรับเก็บบันทึกและจัดทำรายงานรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการทำรายการโดยทุจริตอีกด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านดังที่กำหนดในข้อ 3 () และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ร่วมกับผู้ค้า ทั้งนี้ ดังอธิบายโดยละเอียดในข้อ 6 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

 

3. ข้อผูกพันในการลงทะเบียน

ท่านยอมรับที่จะ (1) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวท่านเอง และระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ MasterCard SecureCode ("ข้อมูลการลงทะเบียน") และ (2) คงไว้ และแก้ไขปรับปรุง"ข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ตรงตามความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ในทุกขณะ ทั้งนี้ หากท่านให้ "ข้อมูลการลงทะเบียน" ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเรามีข้อสงสัยว่า "ข้อมูลการลงทะเบียน" ของท่านไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์แล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการใช้บริการ Verified by Visa ของท่านได้ในทันที

 

4. การลงทะเบียน

ก.       ในการใช้บริการ MasterCard SecureCode นั้น ท่านต้องให้ข้อมูลแก่เราเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน และยินยอมให้เราตรวจสอบด้วยว่า ท่านเป็นเจ้าของ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านให้เราจะต้องผ่านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือบัตรเครดิต ของท่านที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา

ข.       หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้เพียงพอในการตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน เรามีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ MasterCard SecureCode ทั้งนี้ ท่านรับรองว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้เรานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และท่านมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิต ทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ MasterCard SecureCode

ค.       หากท่านลงทะเบียน MasterCard SecureCode ไม่สำเร็จ ผู้ค้ามีสิทธิปฏิเสธการรับบัตรเครดิต ของท่านเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการ หรือการทำรายการอื่นๆ ภายใต้บริการ Verified by Visa ได้

ง.       ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการ MasterCard SecureCode ท่านต้องมีความสามารถในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ และท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใช้นั้น นอกจากนี้ ท่านต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์และโมเด็ม หรืออุปกรณ์สำหรับเข้าใช้อื่นๆ เป็นต้น

จ.       ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บริการ MasterCard SecureCode หรือการทำรายการธุรกรรมโดยใช้บริการ MasterCard SecureCode โปรดส่งข้อสงสัยของท่านมายังฝ่ายบริการลูกค้าของ "ผู้ออกบัตร"

 

5. การยืนยัน

ก.       ระหว่างการลงทะเบียนใน MasterCard SecureCode ท่านต้องเลือก และ/หรือได้รับรหัสผ่าน และ/หรือคำถามหรือคำตอบ เมื่อทำรายการแบบออนไลน์หรือแบบอื่นโดยใช้บริการผ่าน MasterCard SecureCode ทั้งนี้ ท่านต้องป้อนรหัสผ่าน MasterCard SecureCode หรือตอบคำถามและให้คำตอบของท่านก่อน ผู้ค้าจึงจะยอมรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่ได้ทำรายการผ่าน MasterCard SecureCode ทั้งนี้ หากท่านป้อนรหัสผ่านหรือตอบคำถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ผ่านการยืนยันจาก MasterCard SecureCode ผู้ค้ามีสิทธิปฏิเสธการรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของท่านได้

ข.       ท่านเห็นด้วยกับวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือความมีตัวตนของท่าน โดยระบบของ MasterCard SecureCode ทั้งนี้ ท่านตกลงและยืนยันการทำรายการธุรกรรมใดๆ ของท่านที่ผ่านการตรวจสอบ ก่อนการกลับสู่หน้าจอปกติของเว็บไซต์

 

6. รหัสผ่านสำหรับผู้ถือบัตรและมาตรการความปลอดภัย

ท่านตกลงยอมรับการชื่อสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ทำรายการธุรกรรมผ่าน MasterCard SecureCode ตลอดจนยอมรับภาระทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากธุรกรรม และ/หรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่าน MasterCard SecureCode

 

                ข้อมูลการลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบที่ท่านให้ หรือกำหนดขึ้นเพื่อใช้กับ MasterCard SecureCode นั้น ท่านจะไม่โอน หรือขายการใช้งาน หรือการเข้าถึง MasterCard SecureCode ให้กับบุคคลอื่น ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบว่า มีการใช้รหัสผ่าน หรือข้อมูลสำหรับการตรวจสอบของท่าน หรือเมื่อมีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต อนึ่ง ท่านตกลงและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม "เงื่อนไขการให้บริการ" ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ "เงื่อนไขการให้บริการ" จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

7. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

ก.       เราจะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของท่านที่ท่านได้ให้กับ MasterCard SecureCode ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ค้าในระบบออนไลน์ หรือผู้ค้าลักษณะอื่น ที่มีการนำเข้ามาใช้ในบริการ MasterCard SecureCode

ข.       ภายใต้ข้อ 8()(9) ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นไปภายใต้กฎหมาย หรือตามคำสั่ง หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือเป็นไปภายใต้ตามความจำเป็นของเราในการที่จะบังคับให้การดำเนินธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้

 

8. สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ

 ท่านจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

ก.       ปลอม และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดเพื่อใช้บริการ MasterCard SecureCode;

ข.       อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือส่งเอกสารใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ที่ใช้โดย MasterCard SecureCode;

ค.       สแปม และ/หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือบริการของ MasterCard SecureCode;

ง.       ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนปลง ปรับปรุง ให้ช่วงสิทธิ แปลข้อความ ขาย เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับ MasterCard SecureCode หรือเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ใช้ในการเชื่อมต่อ MasterCard SecureCode;

จ.       ลบคำประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดที่มีใน MasterCard SecureCode;

ฉ.      "ใส่เฟรม" หรือ "แสดง" ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของ Verified by Visa โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MasterCard ก่อน;

ช.       ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ วิธีการในการค้นหาหรือเรียกดูเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ ไม่ว่าทั้งในแบบอัตโนมัติ และ/หรือในรูปแบบการสร้างขึ้นด้วยตนเอง เพื่อการเรียกดู หรือทำดัชนี "ขุดข้อมูล" หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ หรือดักโครงสร้างข้อมูล หรือข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการ รวมทั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือบริการของ MasterCard SecureCode

ซ.      แทรกแซง หรือรบกวนการทำงานของ MasterCard SecureCode หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Verified by Visa หรือละเมิด "เงื่อนไขการให้บริการ" ฉบับนี้ หรือข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือระเบียบอื่นใดของ Verified by Visa หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Verified by Visa;

ฌ.      ละเมิดกฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เอกสารที่ตีความโดยฝ่ายปกครองหรือศาลภายในและ/หรือระหว่างประเทศ หรือระเบียบและข้อกำหนดใดๆ ที่ออกโดย MasterCard (ทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเป็น "ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง") ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ MasterCard SecureCode

 

9. ความรับผิดชอบ

ก.       เราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญเสีย และหรือเสียหายซึ่งตามมา หรือซึ่งบังเอิญเกิดขึ้น หรือซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือความเสียหายอื่นใด เช่น ความเสียหายแก่บริการทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ MasterCard SecureCode เป็นต้น

ข.       เราจะไม่รับผิดชอบ และไม่ชดใช้ความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด และความเสียหายอันเกิดจากไวรัสที่อาจแพร่เข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเนื่องมาจากการเข้าสู่เว็บไซต์ การใช้งาน หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

 

10. การสิ้นสุดการบริการ

ก.       หากท่านไม่ต้องการใช้บริการ MasterCard SecureCode อีกต่อไป ท่านต้องโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ออกบัตร เพื่อปิดการใช้งานรหัสผ่านและข้อมูลการลงทะเบียน

ข.       เราสามารถระงับการเข้าใช้ MasterCard SecureCode และสิ้นสุดการใช้บริการ MasterCard SecureCode ของท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่คำนึงว่าท่านได้รับความเสียหายหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวของเราจะไม่ก่อให้เกิดความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย เราสามารถสิ้นสุดการเข้าใช้ MasterCard SecureCode ของท่านได้ทุกขณะ หากท่านไม่ได้เข้าใช้งานในรอบระยะเวลาหก (6) เดือน ในกรณีที่เราระงับการเข้าใช้ MasterCard SecureCode ของท่าน เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์แอดเดรสล่าสุดที่ท่านให้ไว้แก่เรา

 

11. การเจรจากับผู้ค้า

การเจรจา หรือตกลงทางธุรกิจ หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ค้าปลีกออนไลน์ หรือผู้ค้าในระบบอื่นโดยดำเนินการผ่านบริการ MasterCard SecureCode รวมทั้งการชำระเงินและ/หรือการส่งมอบสินค้าหรือบริการ และการรับประกันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ หรือการอ้างถึงการเจรจาดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ค้ารายนั้นเท่านั้น ท่านยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ต้องชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทอันเนื่องมาจากการเจรจาตกลงดังกล่าวระหว่างท่านกับผู้ค้า เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงสำหรับผู้ถือบัตรระหว่างเรากับท่านได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ท่านเข้าใจดีว่าการใช้บริการ MasterCard SecureCode มิได้หมายความว่า เราแนะนำหรือรับรองผู้ค้ารายใด ไม่ว่าผู้ค้ารายนั้นจะเข้าร่วมโครงการ MasterCard SecureCode หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Verified by Visa มิได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ค้า หรือคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ค้าแต่อย่างใด เป็นต้น

 

12. การปฏิเสธการรับประกัน 

ก.       ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ MasterCard SecureCode นั้นเป็นการกระทำตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งสิ้น อีกทั้งท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์รวมทั้งวัสดุอื่นใดจากการใช้บริการ MasterCard SecureCode

ข.       ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน "เงื่อนไขการให้บริการ" นี้ เราไม่ได้ให้การรับประกันการใช้ในเชิงการค้า และไม่ได้ให้การรับประกันความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

 

13. ประกาศ

การประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของ MasterCard SecureCode ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านกับเรา ปัญหาเรื่องบัตร หรืออื่นๆ อาจกระทำโดยทางอีเมล์หรือจดหมายถึงที่อยู่ที่ท่านให้ไว้

 

14. อายุของผู้ใช้และความรับผิดชอบ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีอายุครบตามกฎหมายในการที่จะใช้บริการ MasterCard SecureCode และสร้างภาระผูกพันตามกฎหมายต่อความรับผิดชอบต่างๆ ที่อาจตามมา ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการ MasterCard SecureCode อีกทั้ง ท่านเข้าใจดีว่า ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน และ/หรือรับผิดชอบต่อผลอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งาน MasterCard SecureCode ทั้งหมดที่ท่านเป็นผู้กระทำ หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบอื่นๆ